“ปลัดมท.”ประกาศ!ข้าราชการคลองหลอดป้องโกง

“ปลัดมท.” ออกประกาศ! กำชับข้าราชการคลองหลอดป้องโกง ยึดเจตจำนงบริหารงานสุจริต-มีคุณธรรม-โปร่งใส-ตรวจสอบได้ดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ 23 ม.ค.61 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(ไอทีเอ) เพื่อเป็นแนวทางและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวนโยบายของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ความว่าสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรที่เน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบตามภารกิจมหาดไทยใสสะอาด

นายนิสิต กล่าวอีกว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุอีกว่าในฐานะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานที่มีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า เพื่อตอบสนองการแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างรวดเร็วให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews